Metamorphosepeer.be hecht veel belang aan de persoonlijke levenssfeer van de gebruikers van deze website. Metamorphosepeer.be leeft de wetten betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en de beveiliging van persoonsgegevens na. Persoonlijke informatie meegedeeld via één van de invulformulieren op deze website, wordt behandeld in overeenstemming met de bepalingen van de Wet van 08/12/1992 betreffende de verwerking van persoonsgegevens.

Deze privacyverklaring beschrijft het beleid dat Metamorphosepeer.be volgt omtrent de wijze waarop Metamorphosepeer.be persoonlijke informatie kan verzamelen, de manier waarop Metamorphosepeer.be deze gegevens behandelt en beveiligt, en welke rechten U als gebruiker van de website heeft.

1. Algemene beginselen

Alle persoonsgegevens (dat wil zeggen: gegevens waarmee u rechtstreeks of onrechtstreeks kan worden geïdentificeerd) die u aan Metamorphosepeer.be toevertrouwt, zullen met de nodige zorg worden behandeld. Dit houdt uiteraard in dat alle verwerkingen van deze persoonsgegevens verlopen conform de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer, gewijzigd door de wet van 11 december 1998 tot omzetting van de richtlijn 95/46/EG van 24 oktober 1995 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (Belgisch Staatsblad van 03/02/1999).

U wordt verzocht deze privacyverklaring zorgvuldig door te lezen en kennis te nemen van haar inhoud. Toekomstige aanpassingen van deze privacyverklaring kunnen niet worden uitgesloten, zodat we u vragen af en toe de privacyverklaring opnieuw te bekijken om op de hoogte te blijven van deze aanpassingen. Het spreekt voor zich dat alle nieuwe versies van de privacyverklaring steeds zullen blijven overeenstemmen met de hoger vermelde Wet tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

2. Toepassingsgebied van de privacyverklaring

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle diensten die worden georganiseerd door Metamorphosepeer.be. Als diensten in de zin van deze privacyverklaring worden beschouwd:

 • de website die wordt opgezet en onderhouden door of op gezag van Metamorphosepeer.be en die bestemd is voor gebruik door toevallige bezoekers, klanten met uitsluiting van interne websites die niet voor het algemene publiek toegankelijk zijn;
 • elke elektronische communicatievorm waarvan gebruik wordt gemaakt voor gegevensuitwisseling tussen enerzijds METAMORPHOSEPEER.BE, en anderzijds bezoekers en/of klanten.

3. Persoonlijke gegevens – finaliteit van de verwerking

De persoonlijke gegevens die Metamorphosepeer.be van gebruikers ontvangt via de invulformulieren op de website,  wordt door de bezoeker vrijwillig opgegeven. Zij worden door Metamorphosepeer.be enkel gebruikt voor de doeleinden waarvoor ze worden opgegeven.

Metamorphosepeer.be verbindt er zich toe de verzamelde gegevens in geen geval te verkopen of te verhuren aan derden met het oog op commerciële doeleinden. Uw persoonsgegevens kunnen slechts ter beschikking gesteld worden van derden, wanneer een dergelijke doorgifte wordt opgelegd door of krachtens een wet, decreet of ordonnantie.

U heeft steeds toegang tot uw persoonlijke gegevens en kunt deze op hun juistheid controleren, en eventuele onjuistheden in verband hiermee doen verbeteren. Dit kan door middel van een e-mail of een schrijven gericht aan METAMORPHOSEPEER.BE, t.a.v. Clara Truyen, Markt 13, 3990 Peer.

Metamorphosepeer.be garandeert dat uw persoonlijke gegevens voldoende beveiligd zijn en dat de wetten en regels m.b.t. vertrouwelijke informatie en klanteninformatie worden gerespecteerd.

4. Automatisch verzamelde niet-persoonlijk identificeerbare informatie

Elk gebruik dat u maakt van de website van Metamorphosepeer.be kan worden gelogd. Dit gebeurt automatisch (zonder registratie) en betreft informatie die niet persoonlijk identificeerbaar is. Volgende gegevens kunnen worden ingezameld in logfiles:

 • het IP-adres dat u op het moment van de verbinding wordt toegekend;
 • datum en uur van toegang tot de website;
 • de gedurende een bepaalde tijd eventueel geraadpleegde pagina’s;
 • de eventueel gebruikte browser;
 • het platform en/of het besturingssysteem dat op uw systeem is geïnstalleerd;
 • de zoekmotor en de sleutelwoorden die werden gebruikt om de site van Metamorphosepeer.be te vinden;
 • de gedownloade bestanden;
 • via welke site u bent gekomen

Deze informatie wordt enkel gebruikt voor statistische doeleinden, voor websitemanagement, voor het verbeteren van de content en/of lay-out van de website en van onze nieuwsbrieven en –flashes. Op basis van deze gegevens worden onder meer samenvattende statistieken getrokken om na te gaan welke webpagina’s en welke informatie het meest wordt geraadpleegd.

5. Cookies (informatie die automatisch op uw computer wordt geplaatst)

Wanneer U onze website bezoekt, is het ook mogelijk dat we bepaalde informatie in de vorm van een “Cookie” op uw computer plaatsen zodat wij U bij uw volgende bezoek automatisch kunnen herkennen. Cookies kunnen ons op allerlei wijzen helpen. Zo kunnen ze ons bv. in staat stellen de website aan te passen zodat deze beter op uw behoeften is afgestemd, of uw wachtwoord op te slaan zodat u het niet telkens opnieuw moet invoeren. Wenst U niet herkend te worden, dan moet U uw internetbrowser zo instellen dat Cookies meteen van de vaste schijf van uw computer worden verwijderd, dat Cookies kunnen worden geblokkeerd, of dat er een waarschuwing wordt gegenereerd voordat een Cookie wordt opgeslagen. Hier dient wel bij vermeld dat het verwerpen van Cookies de optimale navigatie en de functionaliteit van de website in het gedrang kan brengen. Tenzij anders aangegeven in deze privacyverklaring omtrent een specifiek onderwerp of in de privacyverklaring van een specifieke externe site (zie punt 8. Links naar andere websites), worden alle toegekende Cookies automatisch gewist bij het beëindigen van een gebruikerssessie.

6. Veiligheid en vertrouwelijkheid

Metamorphosepeer.be onderneemt alle nodige stappen om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Om ervoor te zorgen dat uw gegevens worden beschermd tegen onder meer ongeoorloofde toegang, onrechtmatig gebruik, verlies of ongeoorloofde wijzigingen, maakt Metamorphosepeer.be gebruik van verschillende beveiligingstechnieken en -procedures. Zowel op fysiek, elektronisch als organisatorisch vlak werden de nodige maatregelen getroffen om de veiligheid en vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Zo worden bijvoorbeeld de door u verstrekte persoonsgegevens opgeslagen op servers die enkel voor bevoegd personeel toegankelijk zijn. Dit personeel werd op de hoogte gebracht van deze privacyverklaring en van alle toepasselijke interne richtlijnen die werden uitgevaardigd voor de bescherming van uw persoonsgegevens. Zij zijn verplicht b.m.v. een geheimhoudingsverklaring de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens en het medisch beroepsgeheim te respecteren.

Gevoelige persoonsgegevens die via het Internet worden verzonden worden daarbij bovendien beveiligd door middel van codering, zoals door het gebruik van het SSL-protocol (Secure Socket Layer).

7. Proportionaliteit

Metamorphosepeer.be waakt erover dat de ingezamelde persoonsgegevens toereikend, relevant en niet bovenmatig zijn gelet op de finaliteit van de verwerking zoals aangegeven in de privacyverklaring. Uw persoonsgegevens zullen niet langer worden bewaard dan nodig om de doelstelling van de verwerking te realiseren, tenzij de bewaring ervan bij wet, decreet of ordonnantie wordt opgelegd.

8. Links naar andere websites

De website van Metamorphosepeer.be bevat links naar andere websites. Metamorphosepeer.be is niet verantwoordelijk voor het beleid inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer of de inhoud van deze websites. Metamorphosepeer.be aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor enige rechtstreekse of onrechtstreekse schade die voortvloeit uit het raadplegen of het gebruik van dergelijke externe websites. U wordt aangeraden kennis te nemen van het privacybeleid van dergelijke sites.

9. Verantwoordelijkheid van de gebruiker

Hoewel Metamorphosepeer.be alle mogelijke inspanningen levert om uw persoonlijke levenssfeer te beschermen, is een effectieve bescherming natuurlijk enkel mogelijk indien u zelf ook de nodige maatregelen neemt om uw privacy te vrijwaren.

Met betrekking tot het gebruik van de website of andere communicatiemogelijkheden met Metamorphosepeer.be bent u ertoe gehouden om:

 • volledige, accurate, waarachtige en niet-misleidende informatie te verstrekken;
 • de nodige zorg te dragen voor de vertrouwelijkheid van eventuele gebruikersgegevens (zoals een gebruikersnaam, een wachtwoord, zodanig dat deze gegevens enkel voor u toegankelijk blijven. Deze gegevens zijn strikt persoonlijk en niet overdraagbaar;
 • de gebruiker is verantwoordelijk voor de keuze van een veilig wachtwoord. Dit betekent dat het samengesteld moet zijn uit minstens 6 tot 8 karakters, bestaande uit zowel letters, cijfers, als andere karakters, die worden geplaatst in een volgorde die niet gemakkelijk kan worden achterhaald. Elke gebruiker is zelf aansprakelijk voor de gevallen waarin een wachtwoord, dat niet volgens deze regels is samengesteld, wordt achterhaald en/of misbruikt;
 • geldige en bruikbare contactinformatie door te geven, zodat u binnen een redelijke termijn en met een redelijke vertrouwelijkheid gecontacteerd kan worden.

10. Aanpassingen aan de privacyverklaring

Naarmate het internet “volwassener” wordt, zal ook het beleid van Metamorphosepeer.be inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer evolueren. Ook kunnen t.g.v. wetswijzigingen toekomstige aanpassingen van deze privacyverklaring niet worden uitgesloten, zodat we u vragen af en toe de privacyverklaring opnieuw te bekijken om op de hoogte te blijven van deze aanpassingen. Na elke aanpassing wordt de datum waarop dit document voor het laatst is bijgewerkt, gewijzigd. Het spreekt voor zich dat alle nieuwe versies van de privacyverklaring steeds zullen blijven overeenstemmen met de hoger vermelde Wet tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer.