Algemene voorwaarden

 1. Algemeen
  1. Deze algemene voorwaarden zijn steeds van toepassing op alle bestellingen en verkoop van goederen en worden verondersteld gekend te zijn door de klanten.
  2. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de klant wordt steeds uitgesloten.
  3. Deze algemene voorwaarden annuleren en vervangen alle eerdere overeenkomsten, voorstellingen, discussies of onderhandelingen, zij het schriftelijk of mondeling.
  4. Indien ten gevolge van een overeenkomst die aan deze algemene voorwaarden onderhevig is, een andere overeenkomst wordt afgesloten met dezelfde klant zonder verwijzing naar enige algemene voorwaarden, zal die overeenkomst verondersteld worden eveneens aan deze algemene voorwaarden onderhevig te zijn.
  5. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden worden slechts aanvaard indien ze schriftelijk tussen partijen werden overeengekomen.
 2. Aanbieding
  1. Aanbiedingen weergeven op de website kunnen worden aangekocht zolang de voorraad ervan strekt.
 3. Bestellingen / Leveringen
  1. Alle bestellingen zijn voorafgaandelijk betaalbaar .
  2. Na volledige betaling van de bestelde goederen zullen deze worden geleverd op het door partijen afgesproken tijdstip.
  3. De leveringskosten zijn excusief de aankoopkosten van de goederen en dienen apart betaald.
  4. Er wordt enkel ingestaan voor levering van goederen die overeenstemmen met de omschrijving zoals vermeld op de bestelbon
  5. Het risico voor de goederen wordt overgedragen op de klant bij de levering.
  6. Indien een leveringstermijn is aangegeven, dan is deze slechts indicatief en niet bindend, zodat een vertraging in de levering geen aanleiding kan geven tot terugbetaling of enige schadevergoeding. Een vertraging in de levering geeft de klant niet het recht om de overeenkomst te ontbinden en zich elders voor rekening van de leverancier te bevoorraden, of haar te verplichten goederen te leveren van een andere firma.
  7. Wijziging van bestelling door de klant is slechts mogelijk onder voorbehoud. Een eventuele meerprijs daarvan zal aan de klant worden aangerekend. De meerprijs die kan ontstaan door wijziging van de bestelling, valt ten laste van de klant.
  8. Bestelde goederen kunnen niet geweigerd worden door de klant en blijven dan ook volledig betaalbaar.
 4. Prijs
  1. De prijsopgave wordt vermeld op de bestelbon.
  2. Tenzij anders vermeld, zullen btw en andere belastingen, taksen of toeslagen ten laste van de klant zijn en aan de prijs worden toegevoegd.
  3. De leverancier behoudt zich te allen tijde het recht voor om de prijzen te wijzigen ter compensatie van de inflatie en/of kostenstijgingen inclusief, maar niet beperkt tot, kosten van goederen, stoffen, transport, brandstof, arbeid of overheadkosten, de toename of heffing van belastingen en taksen, en de schommeling van wisselkoersen.
 5. Betalingsmodaliteiten
  1. De prijs van de bestelde goederen dient volledig betaald alvorens levering ervan.
  2. De facturen moeten zonder aftrek of korting in hun geheel worden betaald, zoals bepaald op de bestelbon. De betalingsduur is essentieel voor alle overeenkomsten tussen partijen. De leverancier behoudt zich het recht voor om de klant goederen te weigeren wanneer er bedragen achterstallig zijn onder enige overeenkomst, totdat die bedragen voldaan werden.
  3. Tenzij anders overeengekomen werd, zijn de facturen contant betaalbaar.
  4. In geval van niet-betaling op de vervaldag of binnen de gestelde termijn, is van rechtswege en zonder ingebrekestelling een intrest van 12% verschuldigd vanaf de vervaldag tot de ontvangst van het volledige bedrag, vermeerderd met een forfaitaire schadevergoeding van 10%, met een minimum van 75 EUR. Alle eventuele bijkomende invorderingskosten vallen eveneens ten laste van de klant.
  5. De niet-betaling van een factuur op de vervaldag heeft de onmiddellijke opeisbaarheid van alle nog openstaande facturen van de klant tot gevolg, zelfs de niet-vervallen, zonder rekening te houden met de voordien toegestane betalingsvoorwaarden.
  6. Bij niet-betaling van een factuur heeft de leverancier het recht de uitvoering van de bestelling of de levering van goederen op te schorten.
  7. De betaling zonder enig voorbehoud van een gedeelte van het gefactureerde bedrag geldt als aanvaarding van die factuur.
  8. Protest van een factuur wordt niet meer aanvaard indien ze niet schriftelijk en bij aangetekend schrijven binnen de 7 kalenderdagen na factuurdatum wordt ontvangen.
  9. Bij annulatie van een bestelling of verbreking van de overeenkomst door de klant is een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten bedrage van 20% van de waarde van de geannuleerde bestelling of verbroken overeenkomst.
 6. Eigendomsvoorbehoud
  1. Alle geleverde goederen blijven eigendom van de leverancier tot de klant alle verplichtingen van afgesloten overeenkomsten is nagekomen en de goederen volledig betaald werden.
  2. De klant verbindt er zich toe de goederen niet te vervreemden alvorens volledige betaling.
 7. Klachten
  1. Klachten omtrent de geleverde goederen dienen door de klant binnen de 24 uur na levering schriftelijk te worden gemeld aan de leverancier. De mogelijke klacht dient duidelijk omschreven te zijn, zodat de nodige stappen kunnen worden ondernemen om de klacht te verhelpen, indien deze gegrond zou zijn.
  2. Klachten zijn in geen geval gegrond indien de klant de geleverde goederen niet met de normale zorg die van hem mag verwacht worden, heeft behandeld.
  3. Het indienen van een klacht ontslaat de klant echter niet van zijn betalingsverplichting.
 8. Garanties en aansprakelijkheid
  1. De leverancier verleent geen garantie . Deze blijft beperkt tot de fabrieksgarantie gegeven door de fabrikant van de bestelde goederen.
  2. In geval van mogelijke gebreken aan het geleverde geleverde goed zal de klant enkel aanspraak kunnen maken op vervanging door een gelijkwaardig goed zonder enig verder recht op schadevergoeding.
  3. De klant vrijwaart de leverancier voor alle mogelijke aanspraken van derden die schade lijden ingevolge de uitvoering van de overeenkomst en die aan de klant toerekenbaar is.
 9. Overmacht
  1. De leverancier kan jegens de klant in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor het niet naleven van haar verplichtingen in situaties van overmacht .
  2. Onder overmacht wordt onder meer, doch niet beperkend, verstaan: weers- en klimatologische omstandigheden, blikseminslag, overstroming, storm, oorlog, rellen, staking, bedrijfsbezetting, vakbonds- of werknemersgeschillen, ongeval, brand, moeilijkheden of toegenomen kosten bij het vinden van werklui, stoffen of vervoer, of andere omstandigheden die de levering van de goederen via de normale toevoer- of productiekanalen bemoeilijken of de levering van de goederen via de normale route of transportmiddelen bemoeilijken.
  3. In omstandigheden van overmacht heeft de leverancier het recht om de overeenkomst beƫindigen of de levering van goederen aan de klant annuleren, of kan zij, met instemming van de klant, de goederen volgens overeengekomen termijnen leveren na het opschorten van de leveringen.
 10. Geldigheid
  1. De mogelijke nietigheid van een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden brengt in geen geval de geldigheid van de overeenkomst en/of of de andere bepalingen van deze algemene voorwaarden in het gedrang.
 11. Toepasselijk recht en rechtsgebied
  1. Op elke overeenkomst tussen de leverancier en haar klant is het Belgische recht van toepassing.
  2. Alle geschillen in verband met een overeenkomst zullen uitsluitend berecht worden door de rechtbanken van het gerechtelijke arrondissement Hasselt en het kanton Neerpelt . De rechtspleging zal steeds in de Nederlandse taal gebeuren.

De klant verklaart uitdrukkelijk kennis te hebben genomen van de algemene voorwaarden en deze te aanvaarden.